728 x 90

Χωρίς “master plan” ταξιδεύουν τα σκουπίδια από την Θάσο

Χωρίς “master plan” ταξιδεύουν τα σκουπίδια από την Θάσο

Μια πολύ σημαντική τροποποίηση επέφερε η Κυβέρνηση στη θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων ενώ προέβη σε νομοθετική ρύθμιση για την εκτέλεση πλόων εσωτερικού για τη θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων των εξυπηρετούμενων περιοχών αποστολής και παραλαβής τους.Πρόκειται για Τροπολογία που διευκρινίζει τους όρους για τη θαλάσσια μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων, και ειδικότερα επιλύει το θέμα της μεταφοράς των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων.

 Η συγκεκριμένη διάταξη αποσαφηνίζει ότι επιτρέπεται η εν λόγω μεταφορά με τακτικά δρομολόγια επιβατηγών πλοίων στις εξής περιπτώσεις:

– εφόσον το προβλέπει το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ),

– όταν γίνεται προς τον σκοπό της άμεσης παύσης της λειτουργίας Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ),

– όταν προβλέπεται στο Σχέδιο Δράσης που εκδίδει ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Πρόκειται για ρυθμίσεις ουσιώδους σημασίας για την άμεση παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ, αλλά και την αποτροπή δημιουργίας νέων, ιδίως σε νησιωτικές Περιφέρειες.Στην κατεύθυνση αυτή και σε συνεργασία με το ΥΠΕΣ έχει δημιουργηθεί ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο, στον Φιλόδημο, ώστε οι εναπομείναντες, λίγοι πλέον, ΧΑΔΑ να ενταχθούν σε χρηματοδότηση και να αποκατασταθούν.Προτεραιότητα δίνεται στην υλοποίηση των δράσεων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης και στην κατασκευή έργων με βάση το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη μεταβατικών λύσεων, όπως η θαλάσσια μεταφορά σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων.

Πέραν της προσωρινής αντιμετώπισης του θέματος,κωδικοποιήθηκε μία σειρά από ενέργειες απαραίτητες που πρέπει να προωθηθούν στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου πλάνου και τις οποίες η Δημοτική Αρχή πρέπει να τηρεί πιστά ώστε να μην του επιβληθούν αντίστοιχες κυρώσεις.

“1. Να μελετηθεί αρμοδίως κάθε περίπτωση έργου εν εξελίξει, να αναλυθούν τα προβλήματα, να εντοπισθούν και να αναλυθούν πλήρως οι πιθανές αιτίες πιθανής καθυστέρησης ώστε να εξετασθούν και να αποδοθούν εν συνεχεία οι ευθύνες αρμοδίως.

Η διαδικασία να είναι συνεχής και με αυτοψίες αν και όπου απαιτείται. Να ενημερώνονται τακτικά (τουλάχιστον μηνιαία) τα συναρμόδια Υπουργεία και η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

2. Εντός 1,5 μήνα να διαμορφωθεί με τη συνεργασία των δήμων και της Περιφέρειας αναλυτικό, ρεαλιστικό και τεκμηριωμένο σχέδιο δράσης (master plan) επί της μεταφοράς, προεπεξεργασίας, και ενδιάμεσης μεταβατικής λύσης.

Το σχέδιο θα αμφισβητεί τις μέχρι σήμερα λογικές της μεγιστοποίησης της επεξεργασίας συμμείκτων αποβλήτων και θα κινείται στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης με πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση με τη μέγιστη διαλογή στην πηγή και προδιαλογή βιοαποβλήτων, ανάκτηση υλικών και ελαχιστοποίηση της διάθεσης, με ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

3. Οι δήμοι να προβούν άμεσα στο σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, καθώς και ενθάρρυνση σχετικών συλλογικών πρωτοβουλιών (κατοίκων, κινημάτων, συλλόγων κ.λ.π).

Ομοίως και για την επαναχρησιμοποίηση των ανακτηθέντων υλικών.

4. Να υπάρξει άμεση αποδεδειγμένη παύση λειτουργίας των ενεργών ΧΑΔΑ και εν συνεχεία αποκατάστασή τους (όπως ομοίως και των ανενεργών ΧΑΔΑ καθώς και όποιων άλλων ρυπασμένων χώρων με απορρίμματα).

Να διευθετηθούν οι χώροι αποθήκευσης δεμάτων, όπου υπάρχουν.

5. Οι δήμοι να συντάσσουν τακτικά (μηνιαία) τεκμηριωμένη έκθεση προόδου επί όλων των ανωτέρω προς τις προϊστάμενες αρμόδιες αρχές και στα υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ΥΠΑΠΕΝ.

Νέα σε εικόνες


Πρόσφατα άρθρα

Τοπική επικαιρότητα